Ποιες είναι οι πιθανότητες βιωσιμότητας των βλαστικών κυττάρων;

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αυτή τη στιγμή ότι τα κύτταρα που κρυοσυντηρούνται στους -196° C υγρού αζώτου χάνουν είτε την καθορισμένη in-vitro βιωσιμότητα, είτε τη βιολογική δραστηριότητά τους.

Επομένως, αυτή τη στιγμή, καμία «ημερομηνία λήξης» δεν μπορεί να οριστεί στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα που καταψύχεται σε συνθήκες υγρού αζώτου.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε από τον Broxmeyer έδειξε ότι μετά από 20 έτη κρυοσυντήρησης των βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, αυτά διατηρούν όλες τις βιολογικές τους λειτουργίες.

Broxmeyer HE et al, 2003. High efficiency recovery of functional haematopoietic progenitorand stem cells from human cord blood cryopreserved for 15 years. PNAS USA, 100(2): 645-50.
CD34+ AND VIABILITY MEASUREMENTS IN STORED UMBILICAL CORD BLOOD GRAFTS Vasiliki E. Kalodimou, et all, Transfusion abstracts Sept. 2008,
Koliakos G, Alamdari D, Tsagias N, Kouzi-Koliakos K, Michaloudi E, Karagiannis V. A novel high-yield volume-reduction method for the cryopreservation of UC blood units. Cytotherapy. 2007, 9(7):654-9.