υπη ομφαλο_657
 

Επεξεργασία & φύλαξη ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Η επεξεργασία του ΟΠΑ γίνεται:

  • σε άσηπτες συνθήκες,
  • με πρότυπο εργαστηριακό εξοπλισμό,
  • σε ειδικά αποστειρωμένους χώρους.

Μετά την κωδικοποίηση του δείγματος θα ξεκινήσει η επεξεργασία του.  

Η επεξεργασία έχει βηματικά σαν στόχο:

  • Την απομάκρυνση της πλειονότητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων
  • Τη διατήρηση των λευκών αιμοσφαιρίων στο τελικό μόσχευμα. Στο πληθυσμό των λευκών αιμοσφαιρίων περιέχονται τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα
  • Τη βαθμιαία κατάψυξη του μοσχεύματος σε ελεγχόμενες μονάδες κατάψυξης (CRF)

Φύλαξη

Η φύλαξη των μοσχευμάτων πραγματοποιείται σε δεξαμενές ατμών υγρού αζώτου όπου η θερμοκρασία διατηρείται στους -1960C σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανόνες. Ο έλεγχος γίνεται με πρότυπα μοντέλα ελέγχου 24 ώρες το 24ωρο 7 μέρες την εβδομάδα