ασφαλεια
 

Αξιόπιστη, Ασφαλής και Εξελιγμένη φύλαξη.

Η Medstem Services – ΙΑΣΩ πραγματώνει διακράτηση οικογενειακή, δηλαδή η οικογένεια φυλάσσει βλαστικά κύτταρα για το ίδιο το παιδί. Ως εταιρεία δεν ανήκει στο διεθνές μητρώο – Registry, για να προσφερθούν κύτταρα υπέρ της ανθρωπότητας, αλλά είναι καθαρά ιδιωτική φύλαξη (banking) για το ίδιο το παιδί και την οικογένειά του. Παρέχεται 20ετής φύλαξη και υπάρχει το δικαίωμα (κατόπιν λήξης της 20ετούς φύλαξης) να ζητηθεί παράταση φύλαξης των κυττάρων. Κάτοχοι του μοσχεύματος θεωρούνται οι δύο γονείς και το ίδιο το τέκνο μετά το 18ο έτος της ηλικίας.

Οι δεξαμενές φύλαξης των μοσχευμάτων βρίσκονται σε προστατευόμενο χώρο μέσα στο τμήμα της Medstem Services (Μαιευτήριο ΙΑΣΩ), σε ένα χώρο όπου η θερμοκρασία είναι πάντα ελεγχόμενη. Στο κτίριο, που διαθέτει ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας, βρίσκονται τεχνικοί 7 ημέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο. Επιπλέον, η κάθε δεξαμενή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή – μόνιτορ για να ελέγχεται η θερμοκρασία, το επίπεδο πλήρωσης κλπ. Σε περίπτωση οποιουδήποτε μη συνηθισμένου ή μη προγραμματισμένου συμβάντος, θα σημάνει συναγερμός και οι τεχνικοί ειδοποιούνται αμέσως. Υπάρχει υπηρεσία ασφαλείας επί 24ώρου βάσεως, με προσωπικό το οποίο περιπολεί το χώρο συνεχώς. Τέλος, σε περίπτωση βλάβης των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, έχουμε προτεραιότητα στους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών (εγκαταστάσεις εντός νοσοκομειακού ιδρύματος).

Η Medstem Services – ΙΑΣΩ εξελίσσεται συνεχώς και προσβλέπει σε ακόμη περισσότερες διεθνείς διαπιστεύσεις και πιστοποιήσεις, αλλά κι ακόμη περισσότερες υπηρεσίες.Η Medstem Services κατέχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία στη φύλαξη βλαστικών κυττάρων, έχοντας αποθηκεύσει τον μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων στην Ελλάδα (μέχρι στιγμής πάνω από 38.000 δείγματα). Η ποιότητα και η ασφάλεια των δειγμάτων διασφαλίζεται λόγω της λειτουργίας της Medstem Services σύμφωνα με διεθνείς διαδικασίες και πρωτόκολλα.