25
 

Επεξεργασία & φύλαξη του ιστού ομφαλίου λώρου

Η επεξεργασία του ιστού ομφαλίου λώρου γίνεται:

• σε άσηπτες συνθήκες,
• με πρότυπο εργαστηριακό εξοπλισμό,
• σε ειδικά αποστειρωμένους χώρους.

Μετά την κωδικοποίηση του δείγματος θα ξεκινήσει η επεξεργασία του.

Η επεξεργασία έχει βηματικά σαν στόχο:

• Την απομάκρυνση της πλειονότητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων καθώς και των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων
• Τη βαθμιαία κατάψυξη του ιστού ομφαλίου λώρου σε ελεγχόμενες μονάδες κατάψυξης

Η φύλαξη των μοσχευμάτων πραγματοποιείται σε δεξαμενές ατμών υγρού αζώτου όπου η θερμοκρασία διατηρείται στους -1960 C σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανόνες. Ο έλεγχος γίνεται με πρότυπα μοντέλα ελέγχου 24 ώρες το 24ωρο 7 μέρες την εβδομάδα